Hop til hovedindhold

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Definitioner

1.1 "Betalingsforstyrrelse” betyder konfiskation, indefrysning, tilbageholdelse, arrest, standsning, spærring af midler eller enhver anden forstyrrelse foretaget af banker, domstole, offentlige myndigheder eller på anden måde (og uanset om en sådan forstyrrelse er berettiget eller ej).

 

1.2 “Betingelser” betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

1.3 ”Beholder” betyder ’intermediate bulk containers’ (IBC), tromler eller andre forseglede beholdere og adskilte enheder.

 

1.4 ”Disponerende Reder” betyder enhver part, der indgår aftale med Rederiet om at befragte eller på anden måde benytte Skibet kommercielt, typisk en bareboat-/totalbefragter, eller enhver anden part, der kontrollerer Skibet og drager fordel heraf under en lignende aftale.

 

1.5 “Energiprodukter” betyder Sælgers forskellige typer af heavy fuel, dieselolie, gasolie og smøreolier samt ethvert andet produkt og/eller ydelse leveret af Sælger.

 

1.6 “Fysisk Leverandør” betyder Malik Energy A/S eller en tredjepart antaget af Sælger til at levere Energiprodukterne til Skibet. Hvis Malik Energy A/S har Energiprodukter til rådighed for levering, vil Malik Energy A/S fra tid til anden være både Sælger og Fysisk Leverandør.

 

1.7 “Kontrakt” betyder en Ordrebekræftelse eller enhver anden aftale mellem Køber og Sælger om levering af Energiprodukter, som er reguleret af disse Betingelser.

 

1.8 “Køber” betyder den eller de parter, der er angivet på Ordrebekræftelsen for hvis regning salget er indgået. Køber skal altid inkludere Rederiet eller hvis relevant, den Disponerende Reder.

 

1.9 ”Mellemmand” betyder handelsvirksomheder og andre personer, som indgår aftale som køber af Energiprodukterne med det formål at sælge produkterne videre til en Slutbruger eller til en anden mellemmand.

 

1.10 ”Ordrebekræftelse” betyder Sælgers skriftlige bekræftelse til Køber angående en bestilling afgivet af Køber og/eller en bekræftelse på en tilsvarende aftale.

 

1.11 ”Rederi” betyder de(n) registrerede ejer(e) af Skibet og enhver anden part eller parter med faktisk ejerskab.

 

1.12. ”Sanktionsrestriktioner” betyder enhver eksport- eller importkontrol, embargoer, handelsrestriktioner, sanktionering af personer eller virksomheder, indefrysning af aktiver, forbud mod at sælge, købe, importere, eksportere, overføre eller transportere eller andre økonomiske eller handelsmæssige sanktioner vedtaget af De Forenede Nationer, Den Europæiske Union eller enhver medlemsstat i Den Europæiske Union, Storbritannien og USA eller enhver anden jurisdiktion, hvor Sælger leverer Energiprodukter eller på anden måde driver forretning.

 

1.13 ”Skibet” betyder det fartøj, den rig, platform, lagerenhed eller anden installation eller enhed, hvad enten den er flydende eller ej, som Energiprodukterne leveres til ifølge Kontrakten.

 

1.14 ”Slutbruger” betyder den part, som ultimativt køber, bruger eller konsumerer produktet, fx ejeren af Skibet, skibets befragter, operatør, kommercielle manager, m.fl.

 

1.15 “Sælger” betyder Malik Supply A/S, Malik Energy A/S og deres ansatte, agenter, mæglere, udpegede repræsentanter og deres datterselskaber eller tilknyttede selskaber, hvor det er relevant.

 

 1. Anvendelsesområde

 

2.1 Disse Betingelser skal altid finde anvendelse ved levering af Energiprodukter og skal anses for vedtaget som en del af ethvert tilbud, enhver ordre, aftale, ydelse, Ordrebekræftelse og/eller Kontrakt, og angiver de juridiske vilkår for Sælgers levering af Energiprodukter, også selvom Sælger ikke udtrykkeligt har henvist til Betingelserne i Ordrebekræftelsen. Disse Betingelser gøres tilgængelige for enhver Køber på Sælgers hjemmeside og vil efter anmodning blive sendt via e-mail til Køber som pdf-fil. Med forbehold for klausul 2.2 udgør disse Betingelser og Ordrebekræftelsen samtlige aftalte vilkår, som finder anvendelse på Kontrakten og træder i stevet for eventuelle tidligere betingelser fra Sælgeren.

 

2.2 Vedtagelse af ændringer til disse Betingelser. Sælger er ikke bundet af, og Køber kan ikke støtte ret på, nogen viljeserklæring eller udtalelse eller andre former for kommunikation i det omfang dette vil indebære en ændring af disse Betingelser, medmindre en ledende medarbejder eller et ledelsesmedlem (som ikke kan være bunker trader), eller Sælgers juridiske afdeling, skriftligt godkender dette.

 

2.3 Hvis nogen del af disse Betingelser kendes for ugyldig, skal dette ikke præjudicere eller have nogen form for indvirkning på gyldigheden af de øvrige dele af Betingelserne eller for nogen Kontrakt indgået mellem Køber og Sælger. Hvis nogen del af Kontrakten kendes ugyldig, skal det ikke påvirke gyldigheden eller fuldbyrdeligheden af nogen øvrige dele af Betingelserne og andre rettigheder, som Sælger har ifølge Kontrakten.

 

2.4 Intet afkald på rettigheder. Hvis en part på noget tidspunkt undlader at påberåbe eller fuldbyrde disse Betingelser eller andre rettigheder efter Kontrakten, skal dette ikke anses for at indebære et frafald af partens rettigheder og skal ikke have nogen form for indvirkning på gyldigheden af Betingelserne og Kontrakten.

 

2.5 Hele aftalen. Sammen med Kontrakten og Ordrebekræftelsen udgør disse Betingelser hele aftalen indgået mellem Køber og Sælger. Køber er ikke berettiget til at påberåbe sig prækontraktuelle eller postkontraktuelle viljeserklæringer eller andre udtalelser, i det omfang dette vil indebære en ændring af Sælgers rettigheder. Ændringer til disse Betingelser er kun bindende for Sælger, hvis ændringen bekræftes skriftligt af Sælger i henhold til klausul 2.

 

 1. Ansvar for betaling og accept af disse Betingelser

 

3.1 Accept fra rederiet. Alle ordrer om levering af Energiprodukter er givet foretaget efter instruktion fra Skibets kaptajn, der agerer som fuldmægtig for Rederiet. Rederiet accepterer, at kaptajnen (eller enhver anden person eller repræsentant for Skibet) ved at underskrive og/eller stemple leverancekvittering(erne) (bunker delivery note(s)) eller andet lignende dokument, skal anses for som fuldmægtig at have fuld bemyndigelse til på vegne af Skibet og hendes Rederi at modtage Energiprodukterne og acceptere disse Betingelser på vegne af Rederiet. Køber indestår for, at disse Betingelser videreformidles til Rederiet, at Køber som fuldmægtig er bemyndiget til at bestille Energiprodukterne til Skibet, og at Sælger har søpant i Skibet i henhold til den for Kontrakten gældende lov (se klausul 1 nedenfor).

 

3.2 Disponerende Reder. Hvis Skibet på tidspunktet for levering af Energiprodukterne er befragtet eller kontrolleret af en Disponerende Reder, skal den Disponerende Reder anses som ansvarlig for betaling som part i Kontrakten på Rederiets vegne, selv hvis ikke den Disponerende Reder er nævnt som Køber i Kontrakten, og uanset om agenten, der handler på vegne af den Disponerende Reder ved bestilling af Energiprodukterne fra Sælger, har oplyst eksistensen af og/eller identiteten på den Disponerende Reder. Denne klausul finder kun anvendelse, hvis den Disponerende Reder i henhold til sin kontrakt med Rederiet har aftalt at være ansvarlig for leveringen af ​​Energiprodukter til Skibet. Hvis denne klausul finder anvendelse, gælder enhver henvisning til "Rederi" eller ejer i disse Betingelser tilsvarende for den Disponerende Reder.

 

3.3 “No-lien stamps”. Når Skibets kaptajn (eller enhver anden person bemyndiget af Rederiet) præsenteres for leverancekvitteringen (bunker delivery note) til underskrift på vegne af Skibet, er det uberettiget og uden retsvirkninger at gøre brug af ”No-lien” påtegninger eller tilsvarende klausulering. Klausul 3 afspejler det kontraktuelle princip, at levering af Energiprodukter til Skibet sker for Rederiets regning, og at Skibet er bemyndiget af Rederiet til at købe og modtage Energiprodukterne for Rederiets regning.

 

3.4 Når det fremgår af Sælgers ordrebekræftelse, at salget er for en parts regning, skal denne part anses for at have handlet som principal (fuldmagtsgiver) og skal anses for som Køber sammen med Rederiet at hæfte solidarisk for betaling. Køber er ansvarlig og kan ikke fritages for ansvar ved at forlade sig på erklæringer (f.eks. i korrespondance), der angiver, at vedkommende kun handler som agent (fuldmægtig).

 

 1. Vilkår for tilbud og Kontrakter

 

4.1 Aftaleindgåelse. Sælgers Ordrebekræftelse er bevis for Kontrakten aftalt mellem Sælger og Køber, og Kontrakten er bindende, når Sælger udsteder Ordrebekræftelsen til Køber. Sælger er berettiget til at udstede ændrede Ordrebekræftelser, der angiver ændringer, som er aftalt med Køber. Hvis Køber af en eller anden grund modtager Energiprodukter fra Sælger uden at have modtaget en Ordrebekræftelse, anses en Kontrakt for at være indgået på leveringstidspunktet inklusive disse Betingelser.

 

4.2 Anslåede priser, værdier og oplysninger. Medmindre andet er eksplicit angivet i Ordrebekræftelsen skal alle produkt- og ydelsesspecifikationer (f.eks. analytiske data, anslået leveringstidspunkt, navnet på leveringsfartøjet, specifikation for Energiprodukterne, standarder, mv.), samt indholdet af alle dokumenter, som Køber har fået adgang til, alene anses som indeholdende omtrentlige angivelser i henhold til kutyme i branchen og udgør aldrig en tilsikring eller garanti. Sælger forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre sådanne produkt- og ydelsesspecifikationer eller indholdet af dokumenter, og Sælgers tilbud og prisoverslag er betinget af forsyningsmulighed og er underlagt Sælgers ensidige ændringsret.

 

4.3 FoB og Incoterms. Energiprodukterne leveres altid på FoB-vilkår, medmindre et andet Incoterm eksplicit er angivet i Ordrebekræftelsen. Enhver henvisning til FoB eller andre Incoterms skal forstås som en reference til den seneste udgave af Incoterms. Denne klausul og den anvendelige Incoterm er subsidiær i forhold til, og skal læses med forbehold for, de retsvirkninger, der følger klausul 13 nedenfor.

 

 1. Priser, fakturering, betaling, renter, advokat- og inddrivelsesomkostninger, allokering mv.

 

5.1 Priser. Køber er forpligtet til at betale den aftalte pris, som er angivet i Sælgers Ordrebekræftelse og faktura. Hvis prisen ikke er aftalt forud for levering, er Køber forpligtet til at betale den af ​Sælger tilbudte pris på leveringsstedet og -datoen som angivet på faktura(erne) fremsendt af sælger.

 

5.2 Øvrige udgifter og omkostninger – told, moms, skatter og andre afgifter. Køber er forpligtet til at afholde alle udgifter og omkostninger udover prisen på Energiprodukterne, såsom transportudgifter, overarbejdsbetaling, demurrage, tilbageholdelse, forsinkelsesomkostninger, kajafgifter, bolværksafgifter, dokafgifter, havne- og agentafgifter, gebyrer, told, skatter, punktafgifter, omsætningsafgifter, miljøskatter eller -afgifter samt andre lignende omkostninger, herunder udgifter og omkostninger pålagt af statslige og lokale myndigheder, og uanset om de allerede er eller først senere pålægges, opkræves eller fastsættes ("Tillægsudgifter”). Køber er forpligtet til at betale eventuelle Tillægsudgifter efter modtagelse af Sælgers faktura, også selv om Tillægsudgifterne ikke er angivet i Ordrebekræftelsen. Tillægsudgifter, der opstår i henhold til lokal lovgivning og/eller lokal sædvane på leveringsstedet, og som faktureres af den Fysiske Leverandør til Sælger og betales af Sælger til den Fysiske Leverandør, formodes gyldigt at være pålagt af den Fysiske Leverandør i overensstemmelse med lokal lovgivning og/eller lokal sædvane. Køber kan afkræfte denne formodning og bærer bevisbyrden herfor under en voldgiftssag.

 

5.3 Køber skal betale den fulde købesum til Sælger senest på forfaldsdatoen angivet på Sælgers faktura. Transaktionsudgifter, bankgebyrer og lignende udgifter afholdt i forbindelse med betalingstransaktionen betales af Køber, som ikke er berettiget til at modregne disse beløb i købesummen.

 

5.4 Alle priser opkræves i USD, medmindre andet er angivet eksplicit i enten Ordrebekræftelsen eller i Sælgers faktura(er). Prisangivelsen vedrører alene prisen for det leverede kvantum af Energiprodukter, der typisk er opgjort som prisen i USD per metrisk ton. I tilfælde af en Betalingsforstyrrelse, eller hvis Sælger har grund til at tro, at en Betalingsforstyrrelse vil forekomme, er Sælger berettiget til at kræve betaling til Sælgers konto i en anden valuta end amerikanske dollars, idet den anvendelige valutaomregningskurs skal fastsættes af Sælger på rimelig vis.

 

5.5 Køber er afskåret fra at foretage modregning. Køber skal betale den fulde købesum og er ikke berettiget til at modregne tilgodehavender, modkrav eller fordringer i Sælgers krav på købesummen i henhold til Kontrakten, medmindre andet er aftalt skriftligt før betaling sker. Købers fremsættelse af et hvilket som helst krav mod Sælger fritager ikke Køber for dennes forpligtelse til at betale fuldt ud, som påkrævet i henhold til Kontrakten, og et sådant krav giver ikke Køber nogen ret til modregning.

 

5.6 Renter og administrationsgebyrer. I tilfælde af Købers betalingsmisligholdelse er Sælger – uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder – berettiget til at lade forfaldne beløb i henhold til Kontrakten forrente med 3 (tre) procent per måned beregnet per dag pro rata ud fra den oprindelig hovedstol med tillæg af alle forfaldne renter. Sælger er endvidere berettiget til at opkræve et administrationsgebyr i tilfælde af betalingsmisligholdelse svarende til USD 5,0 per metrisk ton af leverede Energiprodukter, dog minimum USD 1.000 for hver indgået Kontrakt.

 

5.7 Advokat- og inddrivelsesomkostninger. Enhver omkostning afholdt af Sælger som følge af Købers misligholdelse er udelukkende for Købers regning. Hvis Køber undlader at betale på forfaldsdatoen eller på anden måde misligholder Kontrakten, kan Sælger uden varsel tage retsskridt (eksempelvis skibsarrest og/eller voldgiftssag) med henblik på at for at inddrive ethvert forfaldent tilgodehavende. Alle omkostninger, som Sælger med rimelighed pådrager sig som følge af Købers misligholdelse, skal refunderes af Køber ved påkrav fra Sælger. Sælgers inddrivelsesomkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, renteomkostninger, interne udgifter, eksterne udgifter, herunder advokatudgifter, udgifter til inkassator, voldgiftsdommere eller anden konsulentbistand, retsgebyrer og retsafgifter, udgifter afholdt til oversættelse af dokumenter, fogedsalærer samt enhver anden udgift afholdt af Sælger i anledning af Købers forsinkede betaling af beløb i henhold til Kontrakten. Køber skal skadesløsholde Sælger for disse omkostninger, og Sælger er berettiget til at fakturere disse omkostninger fra tid til anden.

 

5.8 Allokering af betalinger. Indkommende betalinger anvendes i første omgang til at nedbringe Sælgers rentekrav og administrationsgebyrtilgodehavender i henhold til klausul 6 ovenfor. Derefter anvendes betalinger til dækning af Sælgers inddrivelsesomkostninger (Køber er forpligtet til at refundere disse i henhold til klausul 5.7 ovenfor) og endelig til afdrag på hovedstolen.

 

5.9 Anticiperet misligholdelse. I de tilfælde, der er nævnet i Betingelsernes klausul 3, er Sælger berettiget til at kræve, at Køber betaler ethvert udestående omgående, uanset om sådanne beløb er forfaldent til betaling ifølge Sælgers faktura.

 

 1. Kvalitet og prøver – mangelskrav

 

6.1 Den aftalte kvalitet er angivet i Ordrebekræftelsen, f.eks. via henvisning til kvalitetsstandarden ISO 8217:2017, der i denne sammenhæng udelukkende nævnes som et illustrativt eksempel. Hvis Ordrebekræftelsen ikke angiver en sådan kvalitetsstandard, skal de leverede Energiprodukter være af den kvalitet, som Sælger i almindelighed tilbyder sine kunder på tidspunktet og stedet for levering med forbehold for tilgængelighed. I mangel af særlig aftale sælges og leveres smøreolier, additiver og lignende produkter i henhold til den tekniske specifikation (dataark) offentliggjort af producenten på tidspunktet for Kontraktens indgåelse.

 

6.2 Ingen stiltiende garantier. Køber er afskåret fra at påberåbe sig alle implicitte, stiltiende eller forudsatte garantier, herunder implicitte indeståelser om sædvanlig handelsmæssig kvalitet, typeforudsætninger for denne type produkt, egnethed til et særligt formål og/eller enhver lignende tilsikring. Klausul 5 i ISO 8217:2010 (eller enhver senere aftalt version) finder ikke anvendelse.

 

6.3 Købers forpligtelser. Køber, der i videre omfang end Sælger kender sit behov og forudsætninger, har eneansvaret for forud for levering at udvælge og acceptere den type Energiprodukter, som Køber og Skibet har behov for. Ordrebekræftelsen skal anses for at indeholde en beskrivelse af den type Energiprodukter, som Køber har bestilt, og Køber er forpligtet til straks efter at have modtaget Ordrebekræftelsen at meddele Sælger enhver forkert beskrivelse i Ordrebekræftelsen. Køber skal reklamere straks, ellers er Ordrebekræftelsen bindende. Det er Købers pligt at sikre, at eventuelle smøreolier eller lignende produkter, additiver eller andre Energiprodukter er kompatible til brug i Skibets maskineri, kompressorer, lejer og cirkulationssystemer, gearsystemer, hydrauliksystemer mv.

 

6.4 Vedtaget procedure for prøveudtagning og (analyse) test. De følgende klausuler indeholder en udtømmende regulering af proceduren for prøveudtagning og analyse (test) af de udtagne prøver:

 

  1. Under levering udtages en primær prøve optaget ved et punkt, der er så tæt som muligt på leveringsskibets/-facilitetens manifold og i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i IMO Resolution MEPC.182(59) (Guidelines for the Sampling of Fuel Oil for Determination of Compliance with MARPOL 73/78 Annex VI or any subsequent amendments thereto). Primærprøven blandes grundigt og opdeles i minimum fire (4) identiske prøver, hvoraf én er MARPOL-prøven, én overgives til Skibet og én overgives til den Fysiske Leverandør. Eventuelle yderligere prøver, som Køber måtte udtage, er ikke repræsentative for produktets kvalitet og kan alene benyttes til Købers egne formål, som er Sælger uvedkommende.
  2. Prøvetagning skal ske under overværelse af både Køber og Sælger eller disses repræsentanter. Købers eventuelle udeblivelse ændrer ikke ved gyldigheden af prøverne.

  3. Prøverne skal være forseglet med en sikkerhedsplombe og forsynes med en etiket, der indeholder oplysning om navnet på Skibet og leveringsskibet/-faciliteten, en specificering af det leverede produkt, leveringsdato, leveringssted og plomberingsnummer. Plomberingsnumrene på de udtagne prøver skal angives i leverancekvitteringen (bunker delivery note), og parterne tilkendegiver ved deres underskrift herpå, at prøverne er gyldigt udtaget i overensstemmelse med retningslinjerne i disse Betingelser.

  4. Medmindre parterne konkret aftaler andet, kan der i tilfælde af tvist vedrørende kvaliteten af de leverede Energiprodukter ikke ske testning af andre prøver end den prøve, som opbevares hos Sælger og/eller den Fysiske Leverandør, forudsat denne er udtaget i henhold til klausul 4 A ovenfor. Denne prøve fremsendes til et uafhængigt laboratorium, der analyserer prøvens indhold og foretager en række tests på baggrund af en testningsprotokol afstemt mellem parterne, eller i tilfælde af uenighed, Sælgers testningsprotokol. For at undgå bevisusikkerhed skal laboratoriets analyse ikke omfatte andre parametre for produktets kvalitet end parametrene anført i ISO 8217:2017, Table 1 og 2 (eller tilsvarende, hvis parterne i Kontrakten har aftalt en anden version af ISO 8217-standarden). Det indskærpes, at i det omfang Køber egenhændigt optager prøver og/eller udfører testning, kan sådanne prøve- og/eller testresultater ikke benyttes som bevismiddel under en voldgiftssag, jf. også klausul 6.4 G nedenfor. Som fastsat i bilag B til ISO 8217:2017 (eller enhver anden aftalt udgave af ISO 8217), er det vanskeligt at identificere og bestemme en koncentration af et materiale, der gør, at brændstoffet er uacceptabelt til brug, og det er ikke praktisk at udføre en detaljeret kemisk analyse ud over testning for overensstemmelse med egenskaberne. Nogle redere inkluderer rutinemæssigt detaljerede kemiske analyser (såsom FTR og GC-MS testmetoder) i brændstoftestprogrammer. Køber accepterer, at sådanne testmetoder er spekulative og ikke bidrager til at bevise overholdelse af Tabel 1 eller 2.

  5. Parterne skal bestræbe sig på at nå til enighed om, hvilket uafhængigt laboratorium, der skal foretage de pågældende tests. Hvis parterne ikke er nået til enighed senest 7 døgn efter, at en af parterne har krævet testning, er Sælger berettiget til at fremsende prøven omtalt i klausul 4 D til et uafhængigt og anerkendt laboratorium med henblik på at gennemføre de tests, der fremgår af testningsprotokollen. TESTRESULTATERNE ER BINDENDE FOR PARTERNE FOR SÅ VIDT ANGÅR DE PARAMETRE TESTENE VEDRØRER.

  6. Prøvernes segl må alene brydes under tilstedeværelse af begge parter, medmindre Køber (eller dennes repræsentant) udebliver efter at være blevet gjort bekendt med stedet og tidspunktet for laboratoriets gennemførelse af de pågældende tests. Prøveseglet kan ligeledes brydes, uden at begge parter er til stede, hvis Sælger – i tilfælde hvor parterne ikke kan nå til enighed om valg af testlaboratorium og/eller testningsprotokollen (som beskrevet ovenfor) – fremsender prøven til et uafhængigt laboratorium i overensstemmelse med de foregående bestemmelser. Begge parter har ret til at udpege en eller flere uafhængig(e) besigtigelsesmænd (surveyors), der på parternes vegne kan overvære brydningen af prøveseglet og testenes gennemførelse.

  7. Prøver og tests, som ikke er udtaget/udført i henhold til proceduren foreskrevet ovenfor, KAN IKKE TJENE SOM BEVIS for de leverede Energiprodukters kvalitet. Køber er således ikke berettiget til at fremlægge sine egne testresultater under en voldgiftssag. Det er uden betydning, at Købers egne prøver kan være forsynet med underskrifter fra personel ombord på leveringsskibet/-faciliteten, idet disse personer ikke er bemyndiget af Sælger til at fravige disse Betingelser. Formålet med denne klausul er at sikre, at et påstået mangelskrav kan afgøres efter enkle og forudsigelige retningslinjer og undgå, at der optages modstridende bevismidler baseret på ikke-repræsentative prøver.

  8. Prøver, hvor seglet er blevet fjernet, eller hvor prøven på anden vis er blevet forvansket, eller hvis prøven tydeligvis er blevet forsøgt forvansket, kan ikke tillægges nogen bevismæssig værdi.

  9. Køber er ikke berettiget til at fjerne (debunkering) de leverende Energiprodukter, medmindre Sælger skriftligt accepterer dette, og Sælger og den Fysiske Leverandørs instruktioner nøje overholdes. Sælger kan bistå med at indhente priser fra andre leverandører, som er villige til at købe de aflastede Energiprodukter, forudsat købesummen svarer til Energiprodukterne værdi. Energiprodukterne må ikke sælges til en lavere pris, end hvad Sælger kan acceptere, idet Køber er forpligtet til at begrænse tabet mest muligt. Alle omkostninger, der relaterer sig til aflastning af de leverede Energiprodukter, herunder udgifter til oplagring etc., bæres af Køber.

  10. Parterne er enige om at følge den proces for mangelskrav, der er angivet i det bilag, der er vedlagt disse Betingelser.

 

6.5 Smøreolier. Særligt for salg af smøreolier, additiver og lignende Energiprodukter er det aftalt, (i) at klausul 4 ikke finder anvendelse, idet kvaliteten af smøreolien skal leve op til producentens faktaark eller anden teknisk beskrivelse for produktet udgivet af producenten, der kan udleveres fra Sælger på anmodning; (ii) i tilfælde af tvist om kvaliteten af den leverede smøreolie, skal Køber bevise, at produktet var leveret af Sælger og fælles testning skal udføres på uåbnede Beholder(e) ombord på Skibet under overholdelse af producentens forskrifter for testning og ifølge Sælgers forskrifter.

 

6.6 Kvalitetskrav – reklamation og forældelse. Køber eller Skibet skal fremsætte mangelskrav hurtigst muligt og SENEST INDEN FOR FJORTEN (14) DAGE EFTER LEVERINGEN AF ENERGIPRODUKTERNE HAR FUNDET STED. Reklamationen skal være skriftlig og vedlægges behørig dokumentation for de påståede kvalitetsmangler. Hvis Køber eller Skibet ikke skriftligt reklamerer rettidigt, er Køber i enhver henseende afskåret fra at påberåbe sig kvalitetsmæssige mangler ved de leverede Energiprodukter. Derudover gælder der en forældelsesfrist på 6 (seks) måneder regnet fra leveringsdatoen. Forældelsen suspenderes ved, at Køber indleder voldgiftssag i henhold til klausul 19.

 

6.7 Fastlæggelse af kvalitet – bevis. Alle tvister, der relaterer sig til de leverede Energiprodukters kvalitet, skal bilægges mindeligt eller ved voldgift i henhold til klausul 19 Bevis for de leverede Energiprodukters kvalitet, der er optaget i henhold til proceduren for prøveudtagning og testning (proceduren er beskrevet under klausul 6.4), er bindende for parterne og afgørende for voldgiftsrettens bevisbedømmelse og vurdering af de leverede Energiprodukters kvalitet.

 

6.8 Brug af egne Beholdere. Køber kan ikke fremsætte krav vedrørende kvalitetsmangler, hvis Energiprodukterne er blevet transporteret eller opbevaret i Beholdere, der ikke er leveret eller godkendt af Sælger, medmindre Køber kan bevise, at sådan brug af egne Beholdere ikke er den egentlige årsag til de påståede kvalitetsmangler.  

 

6.9 Intet ansvar for sammenblanding. Sælgers eventuelle ansvar bortfalder, hvis omstændighederne indikerer, at Køber har sammenblandet Energiprodukterne ombord på Skibet med andet skibsbrændstof.

 

6.10 Reproducerbarhed eller gentagelighed. ISO 4259 og som foreskrevet i ISO 8217:2017 (eller enhver anden aftalt kvalitetsstandard for de leverede produkter) finder anvendelse. I det omfang de komponenter/parametre, der detekteres under testning, er inden for de tilladte tolerancer med hensyn til reproducerbarhed eller gentagelighed, som angivet i ISO 4259, skal Energiprodukterne anses for at være i overensstemmelse med specifikationen og Kontrakten.

 

6.11 Tabsbegrænsningspligt. Køber og Slutbrugeren skal altid være forpligtet til at begrænse sit tab mest muligt og minimere konsekvenserne af, at Skibet har modtaget mangelfulde Energiprodukter, fx ved at iblande additiver, fortynde Energiprodukterne og/eller varme Energiprodukterne yderligere op, eller på anden måde undergive Energiprodukterne en behandling, der gør, at Energiprodukterne kan benyttes som drivmiddel på Skibet. Køberen og Slutbrugeren er til enhver tid forpligtet til at behandle og håndtere Energiprodukterne efter gængse standarder, herunder som anført i ISO 8217:2017, Klausul 1 Scope (”conventional onboard treatment (settling, centrifuging, filtration) before use”) (eller enhver anden aftalt version af ISO 8217).

 

 1. Kvantitet – krav

 

7.1 Alle kvantiteter af Energiprodukter angivet i Kontrakten er omtrentlige angivelser med en margin på plus/minus 10 % i Sælgers favør.

 

7.2 Fastlæggelse af kvantitet – bevis. Mængden af de leverede Energiprodukter bestemmes udelukkende på baggrund af mængdeangivelserne i leverancekvitteringen (bunker delivery note), eller, hvis denne ikke er underskrevet, af et Mass Flow Meter (hvis relevant) eller af officielle målinger fra den Fysiske Leverandør eller målinger fra Sælgers onshore-tanke eller oliemængdemåler (Sælger har valgfrihed). Køber er berettiget til at være til stede eller repræsenteret, når mængden af de leverede Energiprodukter fastlægges. Hvis Køber ikke er til stede eller repræsenteret, er Sælgers fastlæggelse af det leverede kvantum endelig og bindende for parterne. Mængdeberegninger baseret på Skibets egne målinger tages ikke i betragtning.

 

7.3 Kvantitetskrav – reklamation og forældelse. Medmindre Køber eller kaptajnen på Skibet STRAKS OG FORUD FOR UNDERSKRIVELSE AF LEVERANCEKVITTERINGEN (BUNKER DELIVERY NOTE) påberåber sig kvantitetsmangler eller lignende mangler ved de leverede Energiprodukter, skal Købers krav ANSES FOR AT VÆRE FRAFALDET ELLER BORTFALDET, OG KØBEREN ER UDELUKKET FRA AT REJSE KRAVET EFTERFØLGENDE. Derudover gælder der en forældelsesfrist på 6 (seks) måneder regnet fra leveringsdatoen. Forældelsen suspenderes ved, at Køber indleder voldgiftssag i henhold til klausul 19.

 

 1. Levering og forsinkelsesrisiko

 

8.1 Anslået leveringstidspunkt. Det leveringstidspunkt, som Sælger har meddelt Køber, er omtrentligt.

8.2 Købers 72 timers underretningspligt. Køber er forpligtet til at underrette Sælger minimum 72 timer (eksklusive lørdag, søndag og lokale helligdage) forud for det tidspunkt, hvor Skibet er klar til at modtage den aftalte mængde Energiprodukter. Købers underretningspligt skal sikre, at Sælger har tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige leveringsforanstaltninger.

 

8.3 Levering. Ordrebekræftelsen indeholder Købers forventede ankomsttidspunkt (ETA) for Skibet. Levering til Skibet påbegyndes inden for det ETA, der er angivet i Ordrebekræftelsen. Hvis dette ETA overstiger tre (3) kalenderdage, er Skibet forpligtet til at modtage det aftalte kvantum Energiprodukter inden for de første tre (3) kalenderdage. Den aftalte pris i henhold til Kontrakten er kun gældende for levering af Energiprodukter, der påbegyndes inden for det ETA, der er angivet Ordrebekræftelsen, eller inden for tre (3) kalenderdage i tilfælde af, at det oplyste ETA overstiger tre (3) kalenderdage. Hvis Køber modtager eller anmoder om at modtage Energiprodukterne på et senere tidspunkt, er Sælger – uden præjudice for Sælgers eventuelle erstatningskrav mod Køber – berettiget til at ændre den aftalte pris.

 

8.4 Købers misligholdelse. Hvis Køber misligholder sin pligt til at tage levering inden for den aftalte tid, er Sælger berettiget til for Købers regning og risiko at transportere Energiprodukterne til en lagerfacilitet og/eller foretage dækningssalg og kræve erstatning af Køber. Et dækningssalg er uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder. Sælger er også berettiget til at opkræve et annullationsgebyr på 5 (fem) procent af de aftalte priser.

 

8.5 Leveringens gennemførelse. Bunkeroperationen skal gennemføres med den hastighed, som omstændighederne tillader, herunder med forbehold for vejrlig, skibstrafik, kødannelse (congestion) og leveringsskibet/-facilitetens tilgængelighed samt forsinkelser forårsaget af lokale myndigheder eller andre lokale forhold. Sælger og/eller den Fysiske Leverandør er ikke ansvarlig for Skibets tidstab eller andre følger af, at bunkeroperationen ikke kan påbegyndes eller afsluttes. Sælger er ikke forpligtet til at levere forud for ETA.

 

8.6 Forsyningsmangel. Hvis Sælger anticiperer forsyningsknaphed på det aftalte leveringssted, er Sælger berettiget til ensidigt at fordele den tilgængelige eller forventede mængde Energiprodukter diskretionært mellem Sælgers respektive købere på rimelig vis. Køber er i disse tilfælde afskåret fra at rette noget krav mod Sælger.

 

8.7 Købers forhold forårsager forsinkelse. Køber er i misligholdelse og er erstatningsansvarlig, hvis Købers forhold i forbindelse med levering forårsager forsinkelse for Sælger og/eller den Fysiske Leverandør.

8.8 Krav om godkendte tanke. Sælger er ikke ved levering forpligtet til at fylde Energiprodukterne på de af Skibets tanke, der ikke er godkendt til Energiprodukterne, eller som normalt ikke benyttes til Energiprodukter. Køber er berettiget til at benytte egne Beholdere for egen risiko.

 

8.9 Havnetilladelser og licenser. Køber og Skibet er altid forpligtet til at overholde lokale myndighedskrav og facilitere, at leveringen kan gennemføres. Hvis lokale myndighedskrav ikke opfyldes af Køber eller Skibet, er Køber i misligholdelse. Sælger kan standse levering, hvis kutymemæssige krav eller nødvendige tilladelser ikke er indhentet fra lokale myndigheder i god tid inden, at leveringen finder sted.

 

8.10 Leveringen af Energiprodukterne foretages fra en landbaseret terminalfacilitet, en bunkerpram, tankvogn eller via en anden almindeligt anerkendt leveringsfacilitet. Hvis flere forskellige leveringsfaciliteter er til rådighed, er Sælger berettiget til ensidigt at beslutte hvilken af de foreliggende faciliteter, der skal anvendes, forudsat at Sælger ikke herved misligholder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten.

 

8.11 Købers forpligtelse til at sørge for en sikker anløbsplads, ankerplads eller position. Køber skal sikre, at Skibet befinder sig på en position, anløbsplads eller ankerplads, hvorfra Sælger og den Fysiske Leverandør sikkert og uden ekstraomkostning kan levere det aftalte kvantum Energiprodukter. Sælger og/eller den Fysiske Leverandør vurderer, om en sådan sikker position, ankerplads eller anløbsplads er tilgængelig. Køber skal skadesløsholde Sælger for alle krav, udgifter, tab, skader, overliggedage (demurrage) eller forsinkelser eller lignende, som skyldes Købers undladelse af at stille en sikker anløbsplads, ankerplads eller position til rådighed.

 

8.12 Købers forpligtelser i forbindelse med levering. Køber er forpligtet til at foretage alle til- og frakoblinger af rørledninger, slanger og andre leveringsanordninger til Skibet og skal assistere den Fysiske Leverandør i enhver henseende, der er nødvendig for, at leveringen kan gennemføres. Køber skal også sikre, at Skibet har det nødvendige udstyr og tilstrækkelig tankkapacitet ombord til omgående at modtage det aftalte kvantum Energiprodukter.

 

8.13 Risikoens overgang. Levering finder sted, og risikoen overgår til Køber, (a) når Energiprodukterne har passeret den flange, der forbinder rørledningen eller leveringsslangen på leveringsprammen med Skibets brændstofpåfyldningsanlæg, eller (b) i tilfælde af enhver anden leveringsmåde, såsom Energiprodukter leveret i Beholdere, når Energiprodukterne er landet fra leveringskøretøjet på jorden på det aftalte punkt eller leveringssted (uanset om det er (i) på kajen eller på et hvilket som helst andet landpunkt nær Skibet, (ii) ved en hvilken som helst terminal, et lager eller en lagerfacilitet udpeget af Køber, (iii) i Skibets lokale agents varetægt, (iv) i tilfælde af levering ved brug af løfteudstyr betjent af Sælger eller den Fysiske Leverandør, når Energiprodukterne er landet på Skibets dæk, eller (v) hvis Energiprodukterne leveres ved brug af løfteudstyr, der betjenes af en tredjepart, når Energiprodukterne løftes fra leveringsprammens eller -køretøjets dæk).

 

8.14 Leverancekvittering (bunker delivery note). Kaptajnen, eller en anden autoriseret repræsentant fra Skibet, bekræfter leveringen på vegne af Køber og Skibet ved at underskrive den leveringskvittering, der præsenteres til underskrift af den Fysiske Leverandør. Sælger må gå ud fra, at Købers repræsentant, som underskriver leverancekvitteringen, er bemyndiget dertil, og Sælger er ikke forpligtet til at verificere, hvorvidt personer, der hævder at være Købers lokale repræsentant, reelt er bemyndiget til at agere retligt på vegne af Køber.

 

8.15 Normal arbejdstid. Levering skal finde sted inden for normal arbejdstid. Levering uden for normal arbejdstid medfører, medmindre andet er skriftligt aftalt, yderligere leveringsomkostninger, der afholdes af Køber.

 

 1. Sundhed, sikkerhed og miljø

 

9.1 Forskrifter. Det er Købers ansvar, at Køber iagttager, og informerer dets ansatte, agenter og/eller kunder om at iagttage de sikkerheds-, sundheds- og miljøforskrifter, der gælder for håndtering mv. af de leverede Energiprodukter både under og efter levering. Sælger påtager sig intet ansvar for Købers manglende iagttagelse af sådanne forskrifter. Køber bekræfter endvidere, at Køber har kendskab til de iboende farer, der er forbundet med Energiprodukterne, og at Køber vil holde Sælger skadesløs for ethvert krav eller ansvar, der er et resultat af tilsidesættelse af de nævnte forskrifter.

 

9.2 Miljø og tabsbegrænsningspligt. Sælger og den Fysiske Leverandør bærer ingen risiko for forureningsskader på miljøet. Hvis lækage, udslip eller overløb af Energiprodukterne forårsager eller risikerer at forårsage forureningsskade, skal Køber – uanset om Køber, Sælger eller tredjemand er ansvarlig – straks tage de forholdsregler, der er nødvendige for at begrænse skaden og igangsætte oprydning. Iagttager Køber (der herved indestår for, at Køber agerer i henhold til en bemyndigelse fra Skibets Rederi) ikke sin tabsbegrænsningspligt, er Sælger berettiget til for Købers regning og risiko at igangsætte alle rimelige foranstaltninger, der efter Sælgers opfattelse på rimelig vis er nødvendige for at minimere skadens omfang og sikre behørig oprydning og genopretning af miljøet. Køber skal varetage Sælgers interesser overfor tredjemand og holde Sælger og/eller den Fysiske Leverandør skadesløs for ethvert krav, skade eller tab, der udspringer af en lækage, et udslip eller et overløb. Denne klausul finder ikke anvendelse, hvis forureningsskade er forårsaget af Sælgers og/eller den Fysiske Leverandørs grove uagtsomhed, idet det er underforstået, at Sælger ikke har noget kontraktligt ansvar, ansvar efter regler om erstatning udenfor kontrakt eller andet ansvar for handlinger og undladelser foretaget af den Fysiske Leverandør eller nogen, den Fysiske Leverandør svarer for.

 

9.3 Farligt gods. Sælger kan fra tid til anden levere Energiprodukter, der udgør farligt gods (farligt materiale). Køber er eneansvarlig for at vælge sådanne produkter og påtager sig alle risici ved modtagelse og håndtering af disse. Klausul 2 finder tilsvarende anvendelse, bortset fra at ”grov uagtsomhed” skal erstattes med ”Sælgers hensynsløshed begået med den hensigt at forårsage tab”.

 

9.4 Offentligretlig og international regulering. Køber indestår for, at Skibet altid overholder gældende offentligretlige og internationale forskrifter. Køber og Skibets kaptajn er forpligtet til at meddele Sælger alle forhold, mangler eller defekter vedrørende Skibet, der potentielt kan vanskeliggøre levering af Energiprodukterne.

 

 1. Skadesløsholdelse

 

10.1 Køber skal holde Sælger skadesløs for så vidt angår tab, erstatningskrav, ansvar, udgifter eller skader påført, ifaldet eller lidt af Sælger som følge af Købers og/eller dennes agenters køb, modtagelse, brug, opbevaring, håndtering eller transport af de leverende Energiprodukter i henhold til Kontrakten.

 

 1. Garantier

 

11.1 Sælgers garanti. Sælger garanterer, med de undtagelser der følger af klausul 11.2, 11.3, og 11.4, at Energiprodukterne på leveringstidspunktet var i overensstemmelsen med det i henhold til Kontrakten aftalte, og at leveringen blev gennemført med den forventelige omhu.

 

11.2 Købers misligholdelsesbeføjelser ved Sælgers garantibrud. Hvis Sælger misligholder sin garantiforpligtelse i henhold til klausul 11.1, skal Sælger kun være forpligtet til (og skal ikke have yderligere ansvar hverken kontraktuelt eller efter regler om erstatning udenfor kontrakt) i sin option at:

 

  1. Kreditere Køber prisen for den andel af de leverede Energiprodukter (forudsat at Køber allerede har betalt), der var mangelfuld; eller

  2. Omlevere de mangelfulde Energiprodukter, forudsat at allerede leverede Energiprodukter tilbageleveres til Sælger for Købers regning i den leverede stand. Sælger er ikke ansvarlig for aflastning (debunkering), oplagring, transport, tolddeklarering og/eller enhver anden forudsætning for tilbagelevering af Energiprodukterne.

 

Denne klausul 11.2 opregner udtømmende Købers misligholdelsesbeføjelser. Køber er derfor afskåret fra at påberåbe sig enhver anden misligholdelsesbeføjelse, der i henhold til almindelige obligations- og erstatningsretlige principper ellers måtte tilkomme vedkommende. Enhver afhjælpning, omlevering mv. af de leverede Energiprodukter sker på vilkår identiske med dem, der er fastsat i denne klausul 11.2. Sælger vil bistå Køber med at opnå bedst mulige priser fra leverandørerne på stedet for aflastning (debunkering).

 

11.3 Intet ansvar udover garantien. Køber accepterer, at Sælger ikke har yderligere ansvar ud over den garanti, som sælger påtager sig i henhold til de foregående klausuler, og at Køber ikke kan påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser ud over disse klausuler.

 

11.4 Tilfælde, der ikke omfattes af Sælgers garantiansvar. Garantien i disse klausuler finder ikke anvendelse:

 

  1. Når et krav opstår som en følge af almindeligt slid og ælde, Købers forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser, Købers forsømmelighed, normafvigende driftsforhold, utilsigtede brug, fejlagtige anvendelse, misbrug eller manglende vedligeholdelse;

  2. Hvis Køber ikke efterkommer Sælgers og/eller den Fysiske Leverandørs specifikke instrukser eller generelle anvisninger (hvad enten disse gives mundtligt eller på skrift);

  3. Hvis de leverede Energiprodukter aflastes af Køber, medmindre Sælger forinden har givet accept til aflastning;

  4. Hvis KØBER IKKE HAR FREMSAT GARANTIKRAVET INDEN FOR 14 DAGE efter det tidspunkt, hvor Køber blev bekendt med eller burde været blevet bekendt med de forhold, hvorpå garantikravet støttes; eller

  5. Hvis fristerne for reklamation og forældelse i klausul 6 og 7.3 ovenfor ikke er overholdt.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

 

12.1 Ansvarsfraskrivelse. Idet Sælger efter Kontrakten påtager sig visse garantiforpligtelser (som nærmere reguleret i klausul 11), ER SÆLGER IKKE ANSVARLIG FOR KØBERS TAB, SKADE, ANSVAR, FORSINKELSE ELLER UDGIFTER AF NOGEN ART OG UAFHÆNGIGT AF, OM DISSE KAN KVALIFICERES SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB. Sælgers ansvarsfraskrivelse omfatter – men er ikke begrænset til – ethvert (i) driftstab, hyretab, tidstab, overliggetid (demurrage), tab realiseret som følge af tilbageholdelse, tab realiseret som følge af bugsering, tab realiseret som følge af kontraktbortfald, salgstab, omsætningstab samt tab opstået som følge af forventede besparelser, eller (ii) tab som følge af skader på Købers omdømme eller værdiforringelse af vedkommendes goodwill, eller (iii) ethvert tab, der er et resultat af rejste tredjemandskrav, eller (iv) ethvert andet driftstab eller afsavnstab uanset tabets art.

 

12.2 Ansvarsbegrænsning. Sælgers ansvar KAN IKKE OVERSTIGE DET LAVESTE BELØB AF (I) USD 500.000 ELLER (II) DEN AFTALTE PRIS for Energiprodukterne.

 

12.3 Databeskyttelse. Sælger kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for at have videregivet data eller information af nogen art, herunder, og uden begrænsning, i overensstemmelse med lovregler, markedsregler eller handelsskik.

 

12.4 Cyberrisici. Sælger kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen forringelse af funktionaliteten, nedbrud, ændring, opsigelse, skade på, indgreb i (hacking eller lignende) eller manglende adgang til internettet eller andre former for tele- eller datakommunikation , computersystemer, hardware, applikationer, software, data, mikroprocessor(er), integrerede kredsløb eller netværk eller lignende computer- og ikke-computerrelaterede enheder, uanset om de ejes eller er i besiddelse af Sælger, Køber eller en tredje part. Dette inkluderer enhver hacking af fakturaer. Sådanne cyberrisici er ikke inden for Sælgers kontrol og påtages af Køber.

 

12.5 Gyldighed og håndhævelse af ansvarsbegrænsningsklausuler. Køber accepterer, at klausulerne i disse Betingelser, som begrænser Sælgers ansvar, er gyldige, selv for krav, der opstår som følge af Sælgers egen uagtsomhed, hvad enten den er simpel eller grov, eller uagtsomhed fra Sælgers agenter eller underleverandører. Kun hvis skade eller tab er forårsaget forsætligt, er Sælger ikke kontraktligt berettiget til at begrænse eller udelukke sit ansvar i henhold til Kontrakten.

 

 1. Sælgers annullationsret

 

13.1 Annullation. Uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder under Kontrakten er Sælger i følgende tilfælde berettiget til at annullere Kontrakten uden ansvar, at sætte sig i besiddelse af og opbevare Energiprodukterne for Købers regning og risiko eller iværksætte enhver anden foranstaltning eller benytte sig af enhver anden misligholdelsesbeføjelse, som efter Sælgers skøn er nødvendig:

 

  1. Køber forsømmer helt eller delvist og uanset årsagen at tage imod rettidig levering af Energiprodukterne på det aftalte leveringssted;

  2. Køber misligholder sin forpligtelse til at betale noget skyldigt beløb til Sælger eller på anden måde er i misligholdelse; eller

  3. Det efter Sælgers rimelige opfattelse viser sig, at Købers finansielle stilling indebærer en risiko for Sælger; eller

  4. Hvis Køber bliver erklæret konkurs; eller

  5. Køber bliver inddraget i en hvilken som helst form for insolvensbehandling, såsom US Chapter 11 proces eller lignende processer i andre jurisdiktioner, såsom rehabiliterings- eller rekonstruktionssager, tvangsaftaler med kreditorer, betalingsstandsning eller enhver anden form for procedure med henblik på, at der indgås en strukturel gældsordning over for Køber og dennes kreditorer; eller

  6. Køber fremsætter et hvilket som helst forslag til nogen af ​​sine kreditorer om rekonstruktion, omstrukturering, rehabilitering eller enhver anden form for frivillig ordning; eller

  7. Der udpeges en bobestyrer, kurator, likvidator, administrator eller lignende for Købers virksomhed; eller

  8. Køber Køberen misligholder en hvilken som helst af ​​sine finansielle forpligtelser eller garantier, som Køber har givet sine financier(er); eller

  9. I tilfælde af force majeure (som defineret i klausul 15 nedenfor), eller hvis Sælger har rimelig grund til at forvente force majeure; eller

  10. I tilfælde af enhver misligholdelse eller forventet misligholdelse af klausul 14

 

 1. Compliance: Sanktioner, antikorruption og -bestikkelse

 

14.1 Overholdelse af internationale sanktioner. Køber indestår for, at

  1. Køber og dennes aftaleerhververe, agenter, aktionærer, datterselskaber, søsterselskaber, associerede selskaber og/eller moderselskaber (inklusive deres efterfølgere);

  2. Enhver person eller enhed, som (i) Køber indgår transaktioner med, (ii) som reelt ejer eller kontrollerer Køber, eller (iii) som kontrolleres af de samme interesser, der ejer og/eller kontroller Køber;

  3. Købers kontraktlige modpart(er) for Energiprodukterne og/eller enhver anden person eller enhed længere nede i kæden, inklusive Slutbrugeren;

  4. Rederiet og/eller Skibets befragter, operatør, manager, agent eller Disponerende Reder;

  5. Skibet eller andre skibe, der modtager Energiprodukterne og/eller som er inden for Købers reelle ejerskab eller kontrol, ledelse eller befragtning; og

  6. Ladningen på Skibet og ejeren af ladningen;

 

ikke er omfattet af, underlagt eller målet for nogen Sanktionsrestriktioner, og at Energiprodukterne ikke vil blive brugt direkte eller indirekte til noget formål, der er i modstrid hermed, herunder handlinger, der har til formål at omgå Sanktionsrestriktionerne.

 

14.2 Køber erklærer, garanterer og forpligter sig endvidere til, at Skibet eller ethvert andet skib under Købers ejerskab, ledelse, befragtning eller som på anden måde er kontrolleret af Køber ikke har anløbet og ikke vil anløbe nogen havn eller udføre nogen skib-til-skib overførsel i strid med nogen Sanktionsrestriktioner.

 

14.3 Sælger er ikke forpligtet til at udføre nogen handling eller undladelse, som efter sælgers eget rimelige skøn udgør eller kan udgøre en overtrædelse af Sanktionsrestriktioner og/eller anden lovgivning og regler i kraft på det sted, hvor Sælger driver forretning. Dette gælder ligeledes for enhver anden lovgivning og regler, som Sælger er underlagt i henhold til enhver kontrakt.

 

14.4 Specifikt for tankskibe, der sejler til eller fra en havn i Rusland og/eller i øvrigt sejler med en last af russisk oprindelse, er Sælger berettiget til at standse levering, hvis Køber ikke har givet oplysninger om lastens oprindelse og/eller om, at tankskibet sejler til eller fra en havn i Rusland, herunder hvis oplysningerne fra Køber er urigtige eller senere viser sig at være urigtige. Sælger er i ethvert af disse tilfælde også berettiget til at opkræve en bod på 5 (fem) procent af den aftalte pris.

 

14.5 Hvis Køber på et hvilket som helst tidspunkt bliver opmærksom på et brud eller et muligt brud på denne klausul 14, skal Køber straks skriftligt meddele dette til Sælger. Sælger er berettiget til at annullere Kontrakten og/eller gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, underrette de relevante myndigheder i enhver relevant jurisdiktion og/eller sige eller udføre en hvilken som helst handling for at overholde lovgivning og regler pålagt af sådanne myndigheder og for at overholde Sanktionsrestriktionerne. Køber er forpligtet til at holde Sælger skadesløs for ethvert krav, skader, omkostninger, tab, forpligtelser og udgifter, herunder men ikke begrænset til bøder og advokathonorarer, der opstår som følge af et brud eller muligt brud på denne klausul 14.

 

14.6 Oplysningspligt og auditering. Køber er forpligtet til efter Sælgers anmodning og uden forsinkelse at give enhver form for oplysninger og dokumentation til Sælger, der efter Sælgers rimelige skøn er påkrævet, for at Sælger kan udføre rimelige compliance screeninger eller anden due diligence for at undgå at overtræde Sanktionsrestriktioner. Sælger kan kræve auditering af Køber som en del af sælgers due diligence for at afbøde og undgå overtrædelse af Sanktionsrestriktioner.

 

14.7 Betalingsforstyrrelser. Køber bærer risikoen for enhver betalingsforstyrrelse. Betaling skal altid modtages af Sælger på den af ​​Sælger anviste bankkonto. Købers betalingsforpligtelse skal på ingen måde anses for opfyldt, og Køber frigives ikke for sin betalingsforpligtelse, medmindre og indtil midlerne er modtaget fuldt ud på Sælgers konto. Midler, der indefryses eller på anden måde blokeres af Sælgers bank eller dennes korrespondentbank, anses ikke for at være indbetalt på Sælgers konto.

 

14.8 Antikorruption, anti-bestikkelse, anti-hvidvask og anti-terror finansiering. Køber erklærer, garanterer og forpligter sig til at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser om antikorruption, anti-bestikkelse, anti-hvidvask og anti-terror finansiering vedtaget af Storbritannien, USA, EU, enhver EU-medlemsstat eller enhver anden jurisdiktion, hvor Energiprodukterne leveres, eller hvor Sælger driver forretning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, UK Bribery Act 2010, Storbritanniens anti-hvidvask og anti-terror finansieringslovgivning og regler samt US Foreign Corrupt Practices Act, herunder både de nugældende versioner og eventuelle efterfølgende versioner heraf. Parterne erklærer, garanterer og forpligter sig til aldrig at træffe foranstaltninger, der vil udsætte den anden part for bøder eller sanktioner i henhold til sådanne love, regler eller krav. Klausul 3-14.6 finder tilsvarende anvendelse på denne klausul 14.8.

 

14.9 Returnering af mistænkelige betalinger. Sælger er forpligtet til at overholde alle love og regler og er ikke forpligtet til at acceptere mistænkelige betalinger. Køber har ikke tilladelse til at dirigere betaling til Sælger via ikke-kontraktuelle enheder. Køber accepterer, at betaling altid skal ske fra den enhed, der er angivet på Sælgers faktura, og Sælger er ikke forpligtet til at acceptere nogen form for betaling foretaget af tredjemand på Købers vegne. Sælger kan afvise sådanne betalinger, kan returnere midlerne og kræve betaling fra Køber.

 

 1. Force Majeure

 

15.1 Hverken Sælger eller den Fysiske Leverandør er erstatningsansvarlig for tab, krav, skade, forsinkelse, overliggetid (demurrage) etc. i tilfælde af misligholdelse af Kontrakten, der skyldes:

 

  1. Påbud/pålæg fra offentlige myndigheder eller personer, der handler eller foregiver at handle på vegne af disse;

  2. Svigt i forsyning, produktion, opbevaring, transport, distribution eller levering af Energiprodukterne, eller at levering ikke kan gennemføres på grund af skibstrafik eller andre forhold, der er uvedkommende for Sælger;

  3. Enhver årsag udenfor Sælger kontrol, fx arbejdskonflikter, strejker, arbejdsnedlæggelser, lockout, myndighedsindgreb, blokade, embargo, import og eksportrestriktioner, nedlukning af samfundet, krig, optøjer, uroligheder, karantæne, ildebrand, oversvømmelse, jordskælv, ulykker, uvejr, dønninger, is, dårligt vejr, epidemi, pandemi eller ethvert andet forhold, som Sælger ikke er herre over;

  4. Enhver form for cyberrisici som nævnt i klausul 4; eller

  5. Lignende omstændigheder.

 

Ethvert af de ovenfor opregnede tilfælde udgør force majeure. Hverken Sælger eller den Fysiske Leverandør er i et sådant tilfælde forpligtet til at forsøge at fjerne, forhindre eller imødegå den foreliggende force majeure-begivenhed, hvis en sådan disposition afstedkommer øgede udgifter.

 

Hvis et tilfælde af force majeure er omfattet af sanktionsklausulen (klausul 14), finder denne klausul 15 ikke anvendelse.

 

 1. Overdragelse af rettigheder og pligter

 

16.1 Sælgers ret til overdragelse. Sælger er berettiget til at overdrage alle Sælgers rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten.  

 

16.2 Køber har ikke ret til overdragelse. Køber er ikke berettiget til at overdrage Købers rettigheder i henhold til Kontrakten, medmindre Sælgers skriftlige samtykke indhentes.

 

 1. Ejendomsret

 

17.1 Ejendomsforbehold. Ejendomsretten til Energiprodukterne overgår først til Køber når (i) Sælger har modtaget fuld betaling i henhold til de(n) udstedte faktura(er) og (ii) Sælger har betalt den Fysiske Leverandør (sidstnævnte betingelse finder ikke anvendelse, når Malik Energy er Sælger. Når Malik Energy er Sælger overgår ejendomsretten ved Købers betaling).

 

Indtil Sælgers ejendomsret er overgået til Køber, er Køber forpligtet til:

 

  1. at besidde Energiprodukterne som depositar for Sælger og ikke benytte Energiprodukterne til andet end Skibets fremdrift;

  2. at opbevare Energiprodukterne på en sådan made, at de er udskilt og identificerbare som Sælgers ejendom;

  3. at opbevare Energiprodukterne for Købers regning og risiko fra leveringstidspunktet og indtil det tidspunkt, hvor Energiprodukterne tilbageleveres til eller tilbagetages af Sælger (i tilfælde af Købers misligholdelse); og

  4. at holde Energiprodukterne behørigt forsikret mod tab og skade og i tilfælde af tab eller skade, skal Køber orientere den relevante forsikringsgiver om, at forsikringssummen, såfremt denne kommer til udbetaling, tilkommer Sælger; udbetalte forsikringssummer modtaget af Køber skal holdes på vegne af Sælger som depositar og skal betales til Sælger ved påkrav.

 

17.2 Res Cogitans klausul. Den transaktion, der indgås i henhold til disse Betingelser er ikke en købekontrakt i sædvanlig forstand, men en kontrakt sui generis. Det er ikke et vilkår efter Kontrakten, at Købers betalingspligt i henhold til Kontrakten er betinget af, at ejendomsretten til det leverede kvantum Energiprodukter overgår til Køber. Køber er indforstået med, at den indgåede Kontrakt ikke implicerer, at ejendomsretten til den leverede Energiprodukter overgår til Køber forud for Købers betaling, men at Køber alene opnår en umiddelbar ret til at forbruge det leverede kvantum Energiprodukter til Skibets fremdrift på leveringstidspunktet samtidig med, at Købers betalingspligt først indtræder, når den aftale kreditperiode er udløbet.

 

17.3 Bortfald af Købers ret til besiddelse og brug. Uanset klausul 17.1 bortfalder Købers ret til besiddelse og brug af de leverede Energiprodukter hvis:

 

  1. Køber er ude af stand til at overholde sine betalingsforpligtelser over for Sælger i takt med at disse forfalder til betaling, eller at Sælger har grund til at antage, at Køber vil komme i misligholdelse;

  2. Køber erklæres konkurs eller undergives anden form for insolvensbehandling, såsom US Chapter 11 proces eller lignende typer af insolvensbehandling i andre jurisdiktioner, f.eks. rekonstruktionsbehandling, tvangsakkord, betalingsstandsning eller lignende retslig proces;

  3. Køber foreslår dennes kreditor(er), at der indgås en gældsafviklingsaftale;

  4. En bobestyrer, likvidator, kurator, administrator eller lignende udpeges for Købers virksomhed; eller

  5. Køber misligholder sine finansielle aftaler med eller garantier givet til fordel for Købers financier(er).

 

Hvis Købers ret til besiddelse af Energiprodukterne ophører i henhold til disse Betingelser, er Køber forpligtet til for egen regning at gøre de leverede Energiprodukter tilgængelige for Sælger, så Sælger kan tilbagetage Energiprodukterne. Køber giver herved Sælger, Sælgers fuldmægtig og Sælgers ansatte en uigenkaldelig ret til at få adgang til det sted, hvor Energiprodukterne opbevares, med henblik på at tilbagetage dem på et hvilket som helst tidspunkt.

 

 1. Særlig klausul om salg af Energiprodukter til Mellemmænd (tradere)

 

18.1 Denne klausul finder anvendelse ved salg og indgåelse af Kontrakter med Mellemmænd som køber og er i sådanne tilfælde gældende, uanset hvad der ellers måtte følge af disse Betingelser.

 

  1. Mellemmandens krav på betaling fra dennes kunde eller fra Slutbrugeren overdrages uigenkaldeligt til Sælger til sikkerhed for Mellemmandens opfyldelse af Sælgers krav på betaling mod Mellemmanden. Indtil Sælger modtager betaling fra Mellemmanden, har Mellemmanden ingen ret til at inkassere betaling fra sin kunde eller fra Slutbrugeren. Hvis Mellemmanden modtager betaling fra sin kunde eller fra Slutbrugeren forinden Mellemmanden har betalt til Sælger, skal betalingen til Mellemmanden være at betragte som deponeret på vegne af Sælger og beløbet, fratrukket Mellemmandens margin/profit, skal betales til Sælger.

  2. I tilfælde af Mellemmandens konkurs, eller hvis Mellemmanden befinder sig i andre situationer af insolvens, mv., som angivet i klausul 3, skal Energiprodukterne og Sælgers krav på betaling for levering af Energiprodukterne ikke indgå i konkursboet, og konkursboet skal fralægge sig den betaling, som Mellemmanden eller konkursboet måtte have modtaget fra sin kunde eller fra Slutbrugeren. Hvis Mellemmanden eller konkursboet endnu ikke har modtaget betaling for Energiprodukterne, har dennes kunde eller Slutbrugeren ret til at betale købesummen direkte til Sælger. Sådan betaling vil udgøre opfyldelse af kundens eller Slutbrugerens betalingsforpligtelser over for Mellemmanden, og betalingen vil ligeledes udgøre opfyldelse af Sælgers fordring på Mellemmanden for salg af Energiprodukterne, fratrukket Mellemmandens profit, som vil være Mellemmandens eneste materielle berettigelse.

  3. Mellemmanden indestår for, at denne klausul inkorporeres i alle kontrakter, som indgås med eller af andre parter i forsyningskæden til og med kontrakten, der indgås med Slutbrugeren.

 

 1. Lovvalg og voldgift

 

19.1 Lovvalg. Disse Betingelser og enhver Kontrakt er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, bortset for så vidt angår stiftelse af søpanteret. Amerikansk søret (the General Maritime Law of the United States of America) skal altid finde anvendelse på spørgsmål om stiftelse af Sælgers søpanteret, uanset i hvilken jurisdiktion Sælger tager retsskridt. Sælger er berettiget til at påberåbe sig sin søpanteret eller andre rettigheder – hvad enten disse følger af Kontrakten, af lovbestemmelser eller har anden hjemmel – i enhver jurisdiktion, hvor Skibet befinder sig.

 

19.2 Voldgift. Tvister, der udspringer af eller relaterer sig til Kontrakten, herunder tvister vedrørende Kontraktens eksistens, misligholdelse, gyldighed eller ophør, skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til Nordic Offshore and Maritime Arbitration ("NOMA”)’s voldgiftsregler, som er gældende på tidspunktet for voldgiftssagens anlæg. NOMA’s retningslinjer (Best Practice Guidelines), som er gældende på tidspunktet for voldgiftssagens anlæg skal tages i betragtning. Voldgiftsretten skal bestå af en enevoldgiftsdommer, medmindre Sælgers hovedkrav overstiger USD 1.000.000. I sidstnævnte tilfælde skal voldgiftsretten bestå af tre voldgiftsdommere. Voldgiftsrettens sæde er i København. Voldgiftsrettens sprog er engelsk. Voldgiftsretten kan bestå af en eller flere voldgiftsdommer(e) af dansk nationalitet, hvilket også gælder, hvis NOMA udpeger en voldgiftsdommer, herunder en enevoldgiftsdommer. NOMA’s regler om bevisoptagelse (NOMA Rules on the Taking of Evidence) skal finde anvendelse. Dansk ret skal finde anvendelse for voldgiften (lex arbitri). Voldgiftsretten skal bestræbe sig på at udstede kendelsen hurtigst muligt og senest inden for 8 uger fra datoen for den afsluttende mundtlige forhandling eller det sidste skriftlige indlæg fra parterne.

 

19.3 Fast Track voldgift. Sælger eller Køber kan vælge at henvise enhver tvist til NOMA’s Fast Track voldgiftsregler (Fast Track Arbitration Rules of NOMA), hvis det samlede beløb for kravet og/eller modkravet i tvisten ikke overstiger USD 250.000 eller det tilsvarende beløb i en anden valuta eller et andet beløb, parterne har aftalt. Der skal være en enevoldgiftsdommer. Voldgiften skal finde sted i København. Voldgiftens sprog skal være engelsk. Voldgiftsdommeren skal fremskynde sagens behandling så hurtigt som muligt og skal afsige en kendelse senest 4 uger efter datoen for hovedforhandlingen.

 

19.4 Mediation. Parterne opfordres til at søge deres tvist løst i henhold til NOMA's regler for mediation (NOMA Mediation Rules) version 2023 eller en senere version. Der er et paradigme for mediation tilgængelig på NOMA’s hjemmeside (Model Mediation Agreement). Mediation forudsætter samtykke fra begge parter.

 

19.5 Fortrolighed. Voldgiftsdommerne, parterne, deres advokater, repræsentanter og alle ledsagende personer skal holde eksistensen og indholdet af voldgiften fortrolig, herunder enhver voldgiftskendelse, skriftlige og mundtlige indlæg og alle dokumenter, der er fremlagt i voldgiftssagen eller som udspringer af voldgiften. Uanset skal intet i denne klausul forhindre en part i at videregive sådanne oplysninger som er påkrævet ved lov eller af forsikringsselskaber, eller for at beskytte eller forfølge en juridisk ret, eller til juridiske rådgivere eller revisorer eller for, at NOMA kan offentliggøre en anonymiseret kopi af enhver voldgiftskendelse.

 

19.6 Fuldbyrdelse – skibsarrest. Hvis Køber ikke betaler til forfaldstid eller på anden måde misligholder Kontrakten er Sælger berettiget til at tage et hvilket som helst retsskridt, som Sælger vurderer er nødvendigt for at fuldbyrde, værne eller beskytte sine rettigheder. Sælger er berettiget til at foretage disse retsskridt i enhver fremmed stat og i ethvert land, herunder med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed (f.eks. via arrest af Skibet, andre skibe eller aktiver) og/eller fuldbyrdelse af Sælgers krav. Sælger er berettiget til at indlede søgsmål mod Køber eller ejeren af det arresterede skib eller aktiv ved enhver kompetent domstol efter iværksættelse af de foreløbige retsmidler, der er nævnt i disse Betingelser.

 

 1. Ikrafttræden

 

20.1 Ikrafttræden. Disse Betingelser træder i kraft den 2. januar 2024 kl. 00:01 (GMT) og finder anvendelse for alle Kontrakter og Ordrebekræftelser indgået på dette tidspunkt eller herefter.

 

20.2 Tilgængelighed. Disse Betingelser er tilgængelige på hjemmesiden maliksupply.com/terms-conditions/, hvor Sælger kan offentliggøre ændringer, modifikationer, berigtigelser eller verifikationer af Betingelserne. Sådanne ændringer, modifikationer, berigtigelser eller verifikationer anses for at være en del af de fulde Betingelser, når ændringerne, modifikationerne, berigtigelserne eller verifikationerne er blevet offentliggjort på den nævnte hjemmeside.

 

Bilag A. Procedure vedrørende krav

Malik Gruppen forpligter sig til at agere professionelt og med grundighed i tilfælde af en klage, et krav eller en tvist vedrørende de leverede Energiprodukter. Købere og Fysiske Leverandører skal altid anvende den samme tilgang, og der skal ske fuldt samarbejde mellem parterne i forsyningskæden for at afbøde problemer og løse eller håndtere krav og tvister mindeligt. Dette betyder, men er ikke begrænset til, at besvare alle rimelige spørgsmål, der er relevante for problemet, præcist, i god tro og rettidigt. Alle parter skal altid respektere hinandens pointer og holdninger, mens de forsøger at løse et krav eller en tvist, også selvom de ikke er enige. Uanset dette er der også en kontraktlig pligt for alle parter til at overholde de gældende kontraktvilkår for den pågældende transaktion sideløbende med enhver standard, sædvane eller anden anerkendt industripraksis.

For krav vedrørende kvaliteten eller kvantiteten af ​​de leverede Energiprodukter, skal Køber altid svare på følgende spørgsmål:

Hvis kvalitet

 1. Er produkt(erne) blevet testet?

 2. Er I begyndt at forbrænde produkt(erne)? Hvis ja, hvor meget er blevet forbrændt, og hvilke problemer oplever I på nuværende tidspunkt?

 3. Hvornår begyndte de(t) pågældende produkt(er) først at blive forbrugt og hvornår blev de nuværende problemer kendt?

 4. Har I en bevaret, underskrevet og forseglet prøve(r) af de(t) pågældende produkt(er)? Hvis ja, af hvem er denne/disse taget, og kan I venligst oplyse prøvenummer/prøvenumre?

 5. Er produkt(erne) selv på den mindste måde blevet blandet med tidligere produkt(er) om bord?

 6. Er nogen additiver blevet tilsat i lagring-/forbrugs-/servicetank(ene) eller under behandling af produktet i systemet?

 7. Hvad er/var produktets/produkternes temperatur under overførsel fra lagrings- og forbrugstanken?

 8. Hvad er/var produktets/produkternes temperatur under separationsprocessen?

 9. Hvad er/var produktets/produkternes temperatur under opbevaring i forbrugstanken?

 10. Hvad er/var produktets/produkternes temperatur under overførsel fra forbrugstanken og servicetanken?

 11. Hvad er/var temperaturen på produktet/produkterne under forbrug af produktet/produkterne?

 12. Har der været nogen filtertilstopning og/eller relaterede problemer?

 13. Var der overdreven slamdannelse eller aflejringer under separationsprocessen?

 14. Hvad var den leverede mængde af produktet/produkterne i henhold til leverancekvitteringen (BDR), og hvad er de(n) resterende mængde(r)?

 15. Har Skibet haft problemer relateret til Energiprodukter af nogen art inden for de sidste 3 måneder? Hvis ja, venligst uddyb.

Hvis kvantitet

 1. Hvad var mængden/mængderne angivet på leverancekvitteringen (BDR)?

 2. Hvad er de(n) påståede modtagne mængde(r) og derfor de(n) pågældende uoverensstemmelse(r)?

 3. Har jeres personale om bord på Skibet underskrevet de(n) mængde(r), der er angivet på leverancekvitteringen (BDR)? Hvis det er tilfældet, er der fremsat bemærkninger omkring de(n) påståede uoverensstemmelse(r) eller udstedt et protestbrev på leveringstidspunktet?

 4. Hvad får jer til at tro, at der er leveret en for lille mængde? Hvilke beviser har I for at opretholde en sådan påstand?

Afhængigt af svarene på disse spørgsmål og status for kravet, kan der blive stillet yderligere spørgsmål, især for så vidt angår kvalitetskrav, igen såsom, men ikke begrænset til:

Historie for produkt(erne)

 1. Oplys venligst detaljerne for de seneste 3 leverancer af Energiprodukter inklusive kopier af leverancekvitteringer (BDR).

 2. Vedlæg venligst manko-rapporter (ullage reports) umiddelbart før og efter bunkring med en liste over alle kvaliteter af Energiprodukter ombord inklusive deres placering efter tanknummer.

 3. Vedlæg venligst kopier af maskinrumslogbøger, der viser indtastninger foretaget i op til en uge umiddelbart før levering af de(t) pågældende produkt(er) og under levering af de(t) pågældende produkt(er).

 4. Hvilke tanke blev brugt til at modtage de(t) pågældende produkt(er)?

 5. Var produktet/produkterne blandet med Energiprodukter allerede om bord? Hvis ja:

  1. Oplys venligst mængden af eksisterende produkter i hver tank før modtagelse af nye Energiprodukter.

  2. Blev der udført en kompatibilitetstest ombord? Hvis ja, angiv venligst resultaterne.

 6. Oplys venligst detaljer om alle produkttanke ombord, inklusive service- og forbrugstanke, inklusive deres kapacitet.

Rapporterede problemer

 1. Oplys venligst det specifikke tidspunkt, datoen og Skibets placering, da problemerne først opstod. Oplys venligst også detaljer om, hvornår problemerne første gang blev rapporteret til jeres tekniske afdeling.

 2. Vedlæg venligst alle logbogsfortegnelser af enhver art vedrørende de(t) pågældende produkt(er) og/eller de problemer, Skibet støder på.

Behandling af produktet/produkterne

 1. Oplys venligst detaljer om alle separatorer ombord, inklusive type (konventionel / høj densitet), mærke og model.

 2. Oplys venligst, om Skibet anvender en homogenisator. Hvis ja, angiv venligst om dette sker før eller efter anvendelse af separatorer.

 3. Blev der anvendt produktbehandlinger eller additiver, herunder biocider? Hvis det er tilfældet, oplys venligst detaljerne og kopier af tilsvarende logbogsfortegnelser og doseringshastighed og injektionssted, og om det er tilføjet før eller efter brændselsoliecentrifuge.

 4. Kan Skibet aflaste Energiprodukter fra de forskellige produkttanke? I så fald med hvilken timepris?


***

 

Når svarene er modtaget med tilstrækkelig detaljegrad, vil Sælger give et fuldt svar, og hvor nødvendigt efter samråd med de andre tredjeparter og efter at have søgt passende rådgivning (såsom kemikere, uafhængige laboratorier eller andre eksperter i energiproduktkvalitet).

Næste skridt i forhold til at finde en løsning vil blive kommunikeret af Sælger til Køber og den Fysiske Leverandør til deres gennemgang og overvejelse.

Gensidigt acceptable næste skridt vil derefter blive udført i fuldt samarbejde mellem parterne, inklusive enhver aftalt testning.

Hvis der ikke kan findes en gensidigt acceptabel vej frem, henvises der til vilkårene i den gældende kontrakt, i henhold til hvilken den formelle og kontraktligt bindende tvistløsningsproces kan gennemføres.

Sælger giver ikke afkald på nogen rettigheder i henhold til disse Betingelser ved at deltage i en proces for at forsøge at løse en tvist mindeligt, herunder ved i samarbejde med Køber at følge kravprocessen beskrevet ovenfor. Selvom Sælger ikke udtrykkeligt har forbeholdt sig sine rettigheder i henhold til disse Betingelser, accepterer Køber, at Sælger bevarer retten til at forsvare et krav, bl.a. ved at støtte ret på kontraktlige frister i klausul 6 og 7 eller enhver anden kontraktlig ret eller forsvar.